2014-05-21

Majątek szkoły

Stan na dzień 1 września 2016 roku:

 
Środki trwałe: 1 700 747,95 zł.

Wartości niematerialne i prawne: 11 684,23 zł

Zbiory biblioteczne: 55 001,36 zł.

Pozostałe wyposażenie: 370 444,76 zł.

 

Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach informuje o możliwości nabycia zbędnego składnika majątku, tj. Centrali Telefonicznej Panasonic KX – T206 SBX.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice i Procedury postępowania w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Szkole Podstawowej nr 36 w Katowicach, Dyrektor szkoły informuje  o posiadaniu zbędnego składnika majątku:
1. Centrala Telefoniczna Panasonic KX – T206 SBX – 2 linie miejskie, 6 numerów wewnętrznych.
2. Rok produkcji: 2002.
3. Stan techniczny : Dostateczny.
4. Cena 100,00 zł.
Centrala zostanie zbyta według poniższej kolejności:
a) nieodpłatne przekazanie innej jednostce organizacyjnej miasta,
b) sprzedaż,
c) darowizna.

Oferty w sprawie nabycia centrali należy składać w  formie pisemnej w sekretariacie szkoły do 20.10.2016r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się